ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ                           ค.ส.

สีประจำโรงเรียน                  ชมพู ฟ้า

                                        สีชมพู  หมายถึง  ความอ่อนโยน อ่อนหวาน

                                        สีฟ้า   หมายถึง  ความสดใส ความคิดกว้างไกล

     

เอกลักษณ์ของโรงเรียน       สระบนควน  นวลนางงาม  นามถ้ำหอม  แวดล้อมธรรมชาติ

     

คำขวัญโรงเรียน                 เน้นวิชาการ    อภิบาลคนดี    มีจรรยา    พัฒนาสิ่งแวดล้อม