ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ

 

ปรัชญา

                    การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม