ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ
ปรัชญา

 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม
พันธกิจ
                 จัดการศึกษาให้ครูและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย  ผู้รับบริการพึงพอใจ

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
                2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์
5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                6.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
                8.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา
                9.ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
10.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ
                11.ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
13.สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
                14.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                15.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
                16.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
17.สถานศึกษามีการสนับสนุนและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
                18.สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

กลยุทธ์โรงเรียน

1.ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

พัฒนาครูสู่คุณภาพ

3.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

5.ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ชุมชน

6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน