ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ                      ค.ส.

สีประจำโรงเรียน             ชมพู ฟ้า

                                      สีชมพู  หมายถึง  ความอ่อนโยน อ่อนหวาน

                                      สีฟ้า   หมายถึง  ความสดใส ความคิดกว้างไกล

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
       สระบนควน  นวลนางงาม  นามถ้ำหอม  แวดล้อมธรรมชาติ
คำขวัญโรงเรียน                 เน้นวิชาการ  อภิบาลคนดี  มีจรรยา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม