ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมรูปแบบการบริหาร “POP Model สร้างคนดี มีทักษะ” เป็นนวัตกรรมการด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ และพอเพียง (อ่าน 10) 30 พ.ย. 64