ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนากร คงช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0828111799
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชะอวด
2548 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนชะอวด
2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนชะอวด
2556 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2560 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูผู้ช่วย
ปี 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู อันดับ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลประทาน โล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบรักษาศีล ๕
2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
3 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก พุทธศักราช ๒๕๕๙
4 ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีกรน้อย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
5 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
7 บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเสริมสร้างคนดี
8 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙
9 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ รางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
10 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ
11 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ
12 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ