ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเวสารัช ชินวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28 สิงหาคม 2558-28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านควนสระ ครูผู้ช่วย
28 สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านควนสระ ครู อันดับ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล