ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง
2540 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล/วิทย์ คณิต
2544 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี /คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ุ6 มกราคม 2549 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ครูผู้ช่วย
ุ6 มกราคม 2549 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ครู
15 ตุลาคม 2555 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
2 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านควนสระ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทำน้ำพริกผักสด รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตฯเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
2 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
3 ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2560
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคิดเลขเร็ว รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตฯเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
5 ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
6 หนึ่งแสนครูดี