ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ