ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ