ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลรวมอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ที่

ประเภทอาคาร

แบบ

จำนวนห้อง

พ.ศ.ที่สร้าง

การใช้ประโยชน์

1

อาคารเรียน

สปช. 102/26

3

2526

ห้องเรียน/ห้องวิทย์

2

อาคารเรียน

สปช.102/26

3

2530

ห้องเรียน

3

อาคารเรียน

สปช.103/26

3

2536

ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด/
ห้องวิชาการ

4

อาคารเรียน

สปช.105/29

4

2543

ห้องพักครู/ธุรการ/ห้องเรียนมัธยมศึกษา

5

อาคารอเนกประสงค์

สปช. 202/26

1

2530

ห้องพัสดุการเกษตร / ห้องศิลปะ

6

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ธรรมดา

3

2542

ห้องเรียน

7

บ้านพักครู

สปช.301/26

2

2530

ที่พักครู

8

ส้วม

สปช.601/26

3 ที่นั่ง

2526

ใช้ได้ปกติ

9

ส้วม

สปช. 601/26

3 ที่นั่ง

2536

ใช้ได้ปกติ

10

ส้วม

สปช. 601/26

3 ที่นั่ง

2537

ใช้ได้ปกติ

11

ถังน้ำ

ฝ.30 พิเศษ

1 ชุด

2530

ใช้ได้ปกติ

12

ถังน้ำ

ฝ.30 พิเศษ

1 ชุด

2535

ใช้ได้ปกติ

13

ถังน้ำ

อบต.ไทรท