ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 57 วันครู
12 มิ.ย. 57 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
งานบริหารทั่วไป
25 มิ.ย. 57 โครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย:การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและการเรียนรู้เรื่องการเงิน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านพรุแชง อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
02 ก.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดควนคลัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดขาว งานบริหารทั่วไป
12 ก.ค. 57 วันเข้าพรรษา
แห่เทียนพรรษาเข้าวัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
17 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านควนสระ
12 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
05 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
บริหารทั่วไป
01 ก.ค. 58 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านควนสระ การแต่งกายชุดลูกเสือ งานกิจกรรมลูกเสือ
02 ก.ค. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 กิจกรรมกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนบ้านควนสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีกการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มบริหารงานทั่วไป และครูประจำชั้น
23 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
28 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 การแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอชัยบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558  อำเภอชัยบุรีได้กำหนดการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอชัยบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
04 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ระดับชั้น ม.๑-๓
วิชาการ
30 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ และสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๕๘ ชั้น ม.๑-๓
07 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.สฎ.3)
14 ต.ค. 58 ถึง 02 พ.ย. 58 ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2558
02 พ.ย. 58 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2558
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
30 พ.ค. 59 จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านควนสระ
09 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านควนสระ งานกิจการนักเรียน
22 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559
วัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช งานกิจการนักเรียน