โลโก้โรงเรียน
โลโก้โรงเรียน
พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์  หมายถึง  การเกิดความรู้ที่แตกฉาน

ดอกบัว  หมายถึง  ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนมีอุปการคุณแก่นักเรียน                                                                             
เสมา  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้เกิดความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม