ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
x  โรงเรียนบ้านควนสระ ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4  ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ เปิดทำการเรียนการสอนเป็นทางการเมื่อ  27  พฤษภาคม  2525   โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินดังนี้
    นายไวย์  ช่วยบำรุง   บริจาคที่ดิน 40 ไร่    นายชุม  คงนิล  นายประพันธ์  ฤทธิเดช  และ
    นายเขียว  ห่อทอง ร่วมกันบริจาคอีก  20 ไร่ รวมเป็น  60 ไร่ โดยมีชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินครัวละ 200 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนายทวี  บุญยิ่ง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2527 สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอชัยบุรี  ได้ส่งนายกิตติศักดิ์  มีช้าง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนนายทวี  บุญยิ่ง และ เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ  มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่
   วันที่  13 ตุลาคม 2530สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้บรรจุแต่งตั้งนายวิทยา  บุญศรีนุ้ย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน
  ปัจจุบันมีนายสุริยา บุญญานุกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
  
โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสุริยา บุญญานุกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  16  คน  มีนักเรียนจำนวน 244 คน ประกอบด้วยนักเรียนจากหมู่ที่ ตำบลไทรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี  และหมู่ที่ 8 ตำบลไทรทอง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  รองลงมาเป็นสวนปาล์มน้ำมัน  ที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและได้รับเอกสิทธิ์ สปก