สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ                           ค.ส.

สีประจำโรงเรียน                  ชมพู ฟ้า

                                        สีชมพู  หมายถึง  ความอ่อนโยน อ่อนหวาน

                                        สีฟ้า   หมายถึง  ความสดใส ความคิดกว้างไกล

เอกลักษณ์โรงเรียน            เชิดชูศีลธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน             นักเรียนมารยาทดี  มีน้ำใจ

คำขวัญโรงเรียน                เน้นวิชาการ    อภิบาลคนดี    มีจรรยา    พัฒนาสิ่งแวดล้อม