วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านควนสระบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามแนวทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาซึ่งความพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข

 

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม