พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / กลยุทธ

พันธกิจ

      จัดการศึกษาให้ครูและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย  ผู้รับบริการพึงพอใจ

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง 

และมีวิสัยทัศน์

5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

8.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

9.ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนา

ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง

10.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

11.ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

12.สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น

ระบบครบวงจร

13.สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

14.   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

15.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

16.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ

เต็มศักยภาพ

17.สถานศึกษามีการสนับสนุนและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

18.สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและ

องค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน


กลยุทธ์โรงเรียน

1.ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

2.พัฒนาครูสู่คุณภาพ

3.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

5.ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ชุมชน

6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน