ประวัติโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียนของเรา

.  ประวัติโรงเรียนบ้านควนสระ
โรงเรียนบ้านควนสระ ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4  ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ เปิดทำการเรียนการสอนเป็นทางการเมื่อ  27  พฤษภาคม  2525   โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินดังนี้ คือ นายไวย์  ช่วยบำรุง   บริจาคที่ดิน 40 ไร่  นายชุม  คงนิล  นายประพันธ์  ฤทธิเดช  และนายเขียว  ห่อทอง ร่วมกันบริจาคอีก  20 ไร่ รวมเป็น  60 ไร่  และชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินอีกครัวละ 200  บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนายทวี  บุญยิ่ง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่    ในปีงบประมาณ  2526  ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง มี 3 ห้องเรียน  และส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 3  ที่นั่ง สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอชัยบุรี  ได้ส่งนายกิตติศักดิ์  มีช้าง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนนายทวี  บุญยิ่ง  ในปีงบประมาณ 2530 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6  รายการ  คือ  อาคารเรียนแบบ สปช.102/2  จำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียน  บ้านพักครูแบบสปช
.301/26
  จำนวน 1 หลัง     ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30  พิเศษ  จำนวน 1 ชุด  เรือนเพาะชำแบบ ฝ.1  จำนวน 1 หลัง 
       เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้ง นายวิโรจน์  ศรีวิเศษ  มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่แทนนายกิตติศักดิ์  มีช้าง
         วันที่ 30 กันยายน 2530
  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้บรรจุแต่งตั้งนายวิทยา  บุญศรีนุ้ย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  13 ตุลาคม 2530 
         
ปัจจุบันมีนายสุริยา บุญญานุกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน