วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านควนสระบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามแนวทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาซึ่งความพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุข

ปรัชญา

 การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม

           พันธกิจ
                      ๑. จัดการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการสอนต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ 
                           ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามมารยาทไทย
                           ๓. จัดการศึกษาโดยนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง
                           ๔. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้านต่างๆให้แก่ผู้เรียนทุกรูปแบบ
                           ๕. จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
                           ๖. ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
                          ๗. พัฒนาระบบการบริหารงานจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ใช้กระบวนการ PDCA และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
                          ๘. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
                          ๙. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

           เป้าประสงค์
                   
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
                         ๒. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                         ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต
                         ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์
                         ๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                         ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                        ๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
                        ๘. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา
                        ๙. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
                      ๑๐.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                      ๑๑. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
                      ๑๒. สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
                      ๑๓. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
                     ๑๔.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                     ๑๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
                     ๑๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
                     ๑๗. สถานศึกษามีการสนับสนุนและการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
                     ๑๘. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

      กลยุทธ์โรงเรียน
                    ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                           ๑.๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
                           ๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                           ๑.๓ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีไทย
                           ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน
                    ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
                           ๒.๑ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                           ๒.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
                    ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                   ๔. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน