ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๐ และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนบ้านควนสระ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๐ และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  ให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ  สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน นั้น ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,13:06   อ่าน 556 ครั้ง