ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี บุญยิ่ง
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2525-2 กรกฎาคม 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ มีช้าง
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2527- 23 มิถุนายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มิถุนายน 2530-29 กันยายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กันยายน 2530-12 ตุลาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ตุลาคม 2530-พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-11 พฤศจิกายน 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 0899723752
ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายโอม รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562-ปัจจุบัน