ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางอรัญญา ฤทธิเดช
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายธนากร คงช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรัญญา ฤทธิเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ