ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนิชนันท์ เพชรกูล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัลยาณี เฟื่องฟุ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1