ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ หนูเกลี้ยง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครู คศ.1

นางสาวนิชนันท์ ทองตราชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล
ครูอัตราจ้าง