ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมนิตา จงจิต
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก สมัย
ครูผู้ช่วย