ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมนิตา หนูน้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญชนก ขุนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาภัทร หมอศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยูวารี ดะเจ๊ะตู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2