ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมนิตา จงจิต
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก สมัย
ครู คศ.1

นางสาวศรัญญา สังข์วิศิษฐ
ครูผู้ช่วย