กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมนิตา หนูน้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0806909920

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาภัทร หมอศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยูวารี ดะเจ๊ะตู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2