ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรัญญา ฤทธิเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวชายันตี หนูเกื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0