ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรัญญา ฤทธิเดช
ครู คศ.2

นางสาวชายันตี หนูเกื้อ
ครู คศ.1