ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรัญญา ฤทธิเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชายันตี หนูเกื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนากานต์ รอดรัศมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5