ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสภาพร นวลปาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนุชนาถ คุตกาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางพนิดา ปลอดภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6