ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโสภาพร นวลปาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนุชนาถ คุตกาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0