กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา ปลอดภัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3