ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนากร คงช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเวสารัช ชินวงศ์
ครู คศ.1