ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธนากร คงช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชาตรี เพชรกูล
ครู คศ.1

นางอรัญญา ฤทธิเดช
ครู คศ.2