ครูพี่เลี้ยงและครูธุรการโรงเรียน

นายวิลาศ สุขกาย
ครูธุรการโรงเรียน

นางสาวอรัญญา ศิริรัตน์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ