ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกชัย ธงล่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววาสนา ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง