ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย แจ่มจรัส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1