กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย แจ่มจรัส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1