ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณภา สมุห์นวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริฉัตร มรกต
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวดี สุริยันต์
ครูอัตราจ้าง