ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริฉัตร มรกต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกวลิน แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศินี เดชะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2