คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร คงโอ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ทวีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดโช ไชยช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางต้อย รัตนรังสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ห่อทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ หนูหีต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ สมพงศ์ ปภากโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวย ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ กลับส่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อินเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต ไทยอำมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทัย ยศหมึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา