คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา แต่งตั้ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิเทพ ศรีวิเวก
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ ๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังคณา คงโอ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ ๑
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริกาญจน์ แก้วกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัฐพล สำแดง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอำนวยการและการคลัง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิลาสินี แก้วเพ็งกรอ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิสรีน ฝ้ายเส็ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนันนัทธ์ เนื้อนวน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยารัตน์ รุยยัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภฤกษ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปลี่ยวปลอด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐธิดา หนูเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิยุดา เพชรอาวุธ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรพร บุพศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธา งามประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ รัตนรังสี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยขาว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมลิวรรณ มานพพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤติยา ศรีวิเวก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖