ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลรวมอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..